Τοποθέτηση του κ. Σταύρου Κελέτση στην ολομέλεια της Βουλής για την ρύθμιση και αδειοδότηση των συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών που κατοχυρώνει την ελευθερία του τύπου και της λειτουργίας των ΜΜΕ. (Part 1)

https://www.youtube.com/watch?v=FIfy7sLCQnk

0 Comments

Τοποθέτηση που αφορά το Σ/Ν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της, έγινε αναφορά στη φωτιά της Δαδιάς και ζητήθηκαν άμεσες παρεμβάσεις 29-07-2022

0 Comments

Τοποθέτηση στην ολομέλεια της Βουλής που αφορά Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών για την ενσωμάτωση στην ελληνικη νομοθεσια της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης, άσκησης τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακόυ αντιπροσώπου και λοιπες τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις. Ικανοποίησή μου που με την εφαρμογή της νέας ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας λύθηκε επιτέλους το μεγάλο πρόβλημα της καταβολής του 12% με συμψηφισμό των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς το δημόσιο 12-07-2022

0 Comments

Τοποθέτηση στην ολομέλεια της Βουλής για το Σ/Ν του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασα και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών των κομμάτων, συναπισμών και υποψήφιων βουλευτών καθώς και για την Ιστορική στιγμή για τη Θράκη, την ψήφιση από τη Βουλή και ο ορισμός της 6ης Απριλίου ως “Ημέρας Θρακικού Ελληνισμού” 07-07-2022

0 Comments

Τοποθέτηση του Βουλευτή Έβρου κ.Σταύρου Κελέτση στη συνεδρίαση της Ολομέλειας για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ (L 123) και λοιπές διατάξεις».

0 Comments

Τοποθέτηση του Βουλευτή Έβρου κ.Σταύρου Κελέτση στη συνεδρίαση της Ολομέλειας για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο: «Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών».

0 Comments