Τοποθέτηση στην ολομέλεια της Βουλής που αφορά Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών για την ενσωμάτωση στην ελληνικη νομοθεσια της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης, άσκησης τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακόυ αντιπροσώπου και λοιπες τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις. Ικανοποίησή μου που με την εφαρμογή της νέας ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας λύθηκε επιτέλους το μεγάλο πρόβλημα της καταβολής του 12% με συμψηφισμό των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς το δημόσιο 12-07-2022