ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ- ΠΑΚΕΤΟ 5 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Η οικονομία μας αναπτύσσεται και παράγει διατηρήσιμα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Έχουμε, έτσι, τη δυνατότητα να κάνουμε μια σοβαρή κοινωνική πολιτική στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Η Κυβέρνηση υπηρετεί έναν διπλό στόχο: την άρση διαχρονικών αδικιών και την τόνωση του αγροτικού εισοδήματος, αλλά, από την άλλη, την απαραίτητη στροφή της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας προς την καινοτομία και την εξωστρέφεια, προς τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία των γεωργικών προϊόντων.